ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี