ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
การอบรมภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 13-14-27 พ.ค. 2560 ณ อาคาร 11 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา