ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมและพัฒนาครู : หลักสูตร ป วิชาชีพครู

10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มบส. เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้และเทคนิคการจัดการเรียรการสอน สำหรับนักศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี มบส. จัดขึ้นโดยกรรมการหลักสูตร ภายใต้การกำกับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ มบส. อธิการบดีได้ย้ำให้เห็นถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้านการสอนของหลักสูตรที่มุ่งให้ความสำคัญในการสร้างครูมืออาชีพยุคศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็นต้องพัฒนาความรู้และทักษะใหม่ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ครูที่สมบูรณ์พร้อมทั้งศาสตร์ ศิลป์ และคุณธรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กำพล วันทา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจราชการ และติดตามประเมินผล สป ศธ เป็นผู้บรรยายด้านกฎหมายสำหรับครู และทีมงานสำนักคอมพิวเตอร์ฯ และคณาจารย์ในหลักสูตรร่วมจัดกิจกรรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีการสอนยุคใหม่ และการจัดกิจกรรม Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนนำไปประยุกต์ใช้จริงในชั้นเรียนต่อไป