Untitled Document

หัวข้อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย จำนวน 2 คน

รายละเอียด วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย จำนวน 2 คน ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 และสอบผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม zoom meeting