Untitled Document

หัวข้อสาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

รายละเอียด วันที่ 9 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมดิศ บุนนาค อาคาร 11 ชั้น 2