Untitled Document

หัวข้อวันที่ 11 มิ.ย. 63 จัดการทวนสอบหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

รายละเอียด วันที่ 11 มิถุนายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยประธานการประชุมคือ ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดี คณะวิทยาการจัดการ ซึ่ง ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ ผศ.ดร.ประไพ ศรีดามา รองคณบดี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทวนสอบฯ