Untitled Document

บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรมการใช้โปรแกรม iThesis ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 11 มิ.ย. 63 จัดการทวนสอบหลักสูตรฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ

จัดสอบดุษฎีนิพนธ์ ปริญญาเอก การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

รศ.ดร.อารีวรรณ รองอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมการทวนสอบ

สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ลงพื้นที่ สพป.จังหวัดสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับปริญญาโท จัดสอบวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาจำนวน 2 ราย

ดร.คณกร สว่างเจริญ และผู้บริหารร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี

คณบดีและผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ ประธานสาขาวิชา

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโโครงการ การบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 4/2563

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

องคณบดีฝ่ายวิชาการ และประธานสาขาวิชา เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบโจทย์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท

การพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการฝึกอบรม

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมและการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับประกาศนียบัตรในฐานะเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

นำนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรม เข้าศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานสาขาวิชาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ภาพบรรยากาศ การบรรยายแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม และเทคโนโลยีขั้นสูง ของประเทศจีน

บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2

“มาตรการและแนวทางการป้องกันการระบาดของไวรัส Corona”

บัณฑิตวิทยาลัยจัดพิธีทำบุญสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นสิริมงคล

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบสารนิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท

บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครูศาสตรดุษฎีบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบ BSRU-TEP Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

บัณฑิตวิทยาลัยจักโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ