รายชื่อคณะกรรมการ
ตำแหน่ง
e-Mail
 • อาจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ

ประธาน

[email protected]

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ศรีดามา

รองประธาน

[email protected]

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฑทรัพย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

-
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

-
 • อาจารย์ ดร.นราวัลย์ สุรงศ์สุริยกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

-
 • รองศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด

กรรมการ

[email protected]

 • รองศาสตราจารย์ สมชาย พรหมสุวรรณ

กรรมการ

-
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อินทรสมพันธ์

กรรมการ

-
 • รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี กวินเสกสรรค์

กรรมการ

-
 • อาจารย์ ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์

กรรมการ

-
 • นายสมบัติ น้ำจันทร์

กรรมการและเลขานุการ

-