โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

procedure

Download

ชนิดไฟล์

ชื่อเอกสาร

ขั้นตอนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คำสั่งคณะดำเนินงานโครงการ       บันทึกข้อความเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
ทวนสอบ 01 (สำหรับนิสิต/นักศึกษา)
ทวนสอบ 02 (สำหรับอาจารย์ผู้สอน - กรณีมีหลายหมู่เรียน)
ทวนสอบ 03 (สำหรับกก.ระดับรายวิชา)
ทวนสอบ 04 (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ)
ทวนสอบ 05 (สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ-สรุป)
ทวนสอบ 06 (สำหรับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)

ใบลงเวลา
ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

ใบตอบรับวิทยากร
แบบฟอร์ม-ที่ปิดใบเสร็จ