ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


 

บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

บัณฑิตวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี ผศ.ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์ เป็นประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส ...
อ่านเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยและสาขาศิลปกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิทรรศการรวมภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อน

 สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยและสาขาศิลปกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิทรรศการรวมภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร

ดร.คณกร สว่างเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ของ มหาวิทยาลัยศิลปกร ณ ศูนย์มานุษยวิทยา วันที ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1

บัณฑิตวิทยาลัยจัด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1 หัวข้อ "การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ...
อ่านเพิ่มเติม

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเ ...
อ่านเพิ่มเติม