บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยและสาขาศิลปกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิทรรศการรวมภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อน

 สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยและ

Read more

รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร

ดร.คณกร สว่างเจริญ รองคณ

Read more