การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1

บัณฑิตวิทยาลัยจัด การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 1 หัวข้อ “การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา