รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร

ดร.คณกร สว่างเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ของ มหาวิทยาลัยศิลปกร ณ ศูนย์มานุษยวิทยา วันที่ 20-21 ก.ค. 2560