บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยและสาขาศิลปกรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิทรรศการรวมภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อน

 สาขาวิชาเภสัชกรรมไทยและสาขาศิลปกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิทรรศการรวมภาพวาดพรรณพฤกษชาติเขตร้อน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 25-30 สิงหาคม 2560 ณ BSRU Galley อาคาร 10 ชั้น 1 โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา ให้เกียรติเปฌนประธานเปิดนิทรรศการ