Untitled Document

หัวข้อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

รายละเอียด วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต และหลักสูตรแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมแพทย์แผนไทย อาคาร 24 ชั้น 10