Untitled Document

หัวข้อในที่ 18 ธันวาคม 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดประชุมสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา

รายละเอียด ในที่ 18 ธันวาคม 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมจัดประชุมสัมมนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา ผ่านระบบ online ไปยังประเทศจีน