Untitled Document

หัวข้อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

รายละเอียด วันที่ 21 ธันวาคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมีท่านรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน เป็นประธานการประชุม