Untitled Document

หัวข้อวันที่ 9 มกราคม 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและท้องถิ่น"

รายละเอียด วันที่ 9 มกราคม 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพครู จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาครูด้านจิตอาสาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและท้องถิ่น" ให้กับนักศึกษารหัส 63 จำนวน 140 คน ผ่านระบบ online โดยมี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ เป็นประธานในการเปิด โครงการ