Untitled Document

หัวข้อวันที่ 10 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564

รายละเอียด วันที่ 10 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2564 ร่วมกับตัวแทนและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากจีนในรูปแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Dingtalk