Untitled Document

หัวข้อวันที่ 14 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ผู้ประสานงานนักศึกษา ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอนได้จัดอบรมกิจกรรมเสริมความรู้ ให้นักศึกษา

รายละเอียด วันที่ 14 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ผู้ประสานงานนักศึกษา ป.โท สาขาหลักสูตรและการสอน จำนวน 23 คน ได้จัดอบรมกิจกรรมเสริมความรู้ ให้นักศึกษา ได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาปี คงอินทร์ เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติงานวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณวิทยากร และนักศึกษาที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้