Untitled Document

หัวข้อวันครู 16 มกราคม 2565 ศิษย์ขอกราบ คารวะ วันทา คุณครู ทุกท่าน ที่อบรม สั่งสอน ศิษย์ จนได้ดีทุกวันนี้ และมีศิษย์ต่อๆ มา ทั้งไทย และจีน ระลึกถึงพระคุณครูเสมอมา

รายละเอียด วันครู 16 มกราคม 2565 ศิษย์ขอกราบ คารวะ วันทา คุณครู ทุกท่าน ที่อบรม สั่งสอน ศิษย์ จนได้ดีทุกวันนี้ และมีศิษย์ต่อๆ มา ทั้งไทย และจีน ระลึกถึงพระคุณครูเสมอมาค่ะ รองศาสตราจารย์ ดร. อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด