Untitled Document

หัวข้อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรัยการเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรัยการเทียบโอนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการติดตั้งระบบ i-Thesis และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานฟังก์ชันของระบบ i-Thesis เพื่อใช้ควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5