Untitled Document

หัวข้อวันที่ 25 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รายละเอียด วันที่ 25 มกราคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5