Untitled Document

หัวข้อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุม "คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 1/2565" ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุมครั้งนี้