Untitled Document

หัวข้อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

รายละเอียด วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดัยหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5