Untitled Document

หัวข้อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รายละเอียด วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5