Untitled Document

หัวข้อวันที่ 20 กุมภาพันธ์2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยปี 2564 และแผนการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat)

รายละเอียด วันที่ 20 กุมภาพันธ์2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัยปี 2564 และแผนการปฏิบัติงานของบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2565 ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4