Untitled Document

หัวข้อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร

รายละเอียด วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จัดสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาประจำหลักสูตร จำนวน 1 ท่าน ณ ห้องประชุมท่านผุ้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้ิน 5 โดยมีประธานสอบคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พลอยสังวาลย์