Untitled Document

หัวข้อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา

รายละเอียด วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้รับบริการมีความรู้ความสามารถทางบริหารการศึกษา มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนับสนุนการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล การเสวนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร และการเยี่ยมชมหอเกียรติประวัติ ศูนย์การเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาให้แก่นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา