Untitled Document

หัวข้อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประสานมิตรและบางยี่เรือ เขตธนบุรี

รายละเอียด วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประสานมิตรและบางยี่เรือ เขตธนบุรี ด้วยศาสตร์แบบบูรณาการให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กิจกรรมด้านศิลปะบำบัด DIY ศิลปะเสริมชีวิตผู้สูงวัยจากอาจารย์ศิลปะที่เชี่ยวชาญ ณ อาคาร 11 ชั้น 2