Untitled Document

หัวข้อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รายละเอียด วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ผ่านระบบออนไลน์