Untitled Document

หัวข้อวันที่ 5 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564

รายละเอียด วันที่ 5 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Dingtalk ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5