Untitled Document

หัวข้อวันที่ 6 มีนาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ

รายละเอียด วันที่ 6 มีนาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่นักศึกษาและผู้สนใจ หัวข้อ " การเตรียมความพร้อมและวางแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนการทำสารนิพนธ์สู่ความสำเร็จ" โดยมีนักศึกษาจีนเข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คนและมีการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ของหลักสูตรและ Professor ทางจีนร่วมด้วย โดยมีท่าน ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้