Untitled Document

หัวข้อวันที่ 6 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 1

รายละเอียด วันที่ 6 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 1 โดยจัดอบรมผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม zoom โดยมีท่าน รศ.ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้