Untitled Document

หัวข้อวันที่ 7 มีนาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จัดสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ให้นักศึกษาปริญญาโท

รายละเอียด วันที่ 7 มีนาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จัดสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ให้นักศึกษาปริญญาโท จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5