Untitled Document

หัวข้อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประสานมิตรและบางยี่เรือ เขตธนบุรี

รายละเอียด วันที่ 8 มีนาคม 2565 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุชุมชนประสานมิตรและบางยี่เรือ เขตธนบุรี ด้วยศาสตร์แบบบูรณาการให้แก่ อาจารย์ นักศึกษา อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคาร 10 ชั้น 1 โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม