Untitled Document

หัวข้อวันที่ 11 มีนาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ของหลักสูตรได้จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงในการเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบ QE ให้กับนักศึกษา

รายละเอียด วันที่ 11 มีนาคม 2565 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ของหลักสูตรได้จัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงในการเตรียมตัวให้พร้อมกับการสอบ QE ให้กับนักศึกษา โดยมีนึกศึกษาจีนเข้าร่วมการประชุมกว่า 50 คน โดยประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ DingTalk