Untitled Document

หัวข้อวันที่ 17 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฟังก์ชันของระบบ i-Thesis

รายละเอียด วันที่ 17 มีนาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ฟังก์ชันของระบบ i-Thesis ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 โดยวันนี้จัดอบรมในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลับ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรม