Untitled Document

หัวข้อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

รายละเอียด วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ การบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5