Untitled Document

หัวข้อวันที่ 20 มีนาคม 2565 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบวัดทักษะดิจิทัลตามแนวทางมาตรฐาน IC3

รายละเอียด วันที่ 20 มีนาคม 2565 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาฯ บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบวัดทักษะดิจิทัลตามแนวทางมาตรฐาน IC3 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 2" (เฉพาะหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)