Untitled Document

หัวข้อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ เพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด วันที่ 24 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ เพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 "การอบรมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ VooV Meeting โดยความร่วมมือระหว่างสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และ บัณฑิตวิทยาลัย