Untitled Document

หัวข้อวันที่ 5 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุม การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมงานวิจัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ระยะที่ 1)

รายละเอียด วันที่ 5 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุม การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อเตรียมความพร้อมงานวิจัย ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (ระยะที่ 1) โดยมีสาขาวิชาเภสัชกรรมไทย และสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม และ รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์งานวิจัย