Untitled Document

หัวข้อวันที่ 5 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยและกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายละเอียด วันที่ 5 เมษายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยและกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนและการควบคุมคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยมี ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม