Untitled Document

หัวข้อวันที่ 29 เมษายน 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จัดสอบสารนิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร

รายละเอียด วันที่ 29 เมษายน 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) จัดสอบสารนิพนธ์ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตร จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 ในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม zoom meeting