Untitled Document

หัวข้อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

รายละเอียด วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ Professor ชาวจีน จากมหาวิทยาลัย NIDA มาประชุมเกี่ยวกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอก ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5