Untitled Document

หัวข้อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการสู่ชุมชนอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร

รายละเอียด วันที่ 7-8 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการสู่ชุมชนอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครู ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมนานาบุรี จ.ชุมพร โดยมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา เป็นประธานเปิดโครงก