Untitled Document

หัวข้อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

รายละเอียด วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563 โดยมีคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ และหลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม