Untitled Document

หัวข้อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายละเอียด วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ ให้กับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารยฺ์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และกรรมการสอบสารนิพนธ์ ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5