Untitled Document

หัวข้อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อาจารย์ประจำที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ประจำบัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อ

รายละเอียด วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้อาจารย์ประจำที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ประจำบัณฑิตวิทยาลัยเสนอรายชื่อ มีการเสนอรายชื่อตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5 โดยหลังจากปิดหีบและนับคะแนน มีผลการเสนอรายชื่อ ดังนี้ สายอาจารย์ประจำสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย (เรียงตามลำดับตัวอักษร) 1.ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ 2.ผศ.พงษ์พันธ์ นารีน้อย 3.ผศ.อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน สายเจ้าหน้าที่ประจำบัณฑิตวิทยาลัย 1.ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ