Untitled Document

หัวข้อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

รายละเอียด วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ อาคาร 11 ชั้น 5